Using Python with MySQL

MYSQL DATABASE WITH PYTHON Installing requirements: sudo apt update sudo apt install python3-pip sudo pip3 install mysql-connector Test importing MySQL […]